Italiaanse uitspraakregels


Niet opgenomen in deze lijst zijn de letters b, d, f , l, m, n, p, t die net zo klinken als in het Nederlands en letters die niet in het Italiaans voorkomen (in casu de j, k, w, x en y). Tussen rechte haken [ ] staat de fonetische weergave van de letters of groepen van letters zoals u die ook terugvindt in onderstaande regels en kolommen waarin de uitspraak wordt weergegeven.

Let hierbij wel op het feit dat er grote regionale verschillen in de uitspraak zijn. Wat u hier leert is in hoofdzaak de Noord-Italiaanse uitspraak. Elders in Italië zal men het gesprokene moeiteloos kunnen volgen.

Medeklinkers

c klinkt voor een e of i als de Engelse ch in "Churchill": cinema = [tsjienema], città = [tsjietta]; als de groep ci door een andere klinker wordt gevolgd, wordt de i niet uitgesproken, de i geeft dan alleen aan dat de klank zacht is: ciao = [tsjao].
klinkt voor een a, o, u of h als een k: Como = [komo]; bij de groepen che en chi geeft de h alleen aan dat de klank hard is: chilo = [kielo], Chianti = [kieantie].
g klinkt voor een e of i als de Engelse g in "gin": Genova = [dzjenova]; als de groep gi door een andere klinker wordt gevolgd, wordt de i niet uitgesproken, de i geeft dan alleen aan dat de klank zacht is: Perugia = [peroedzja].
klinkt voor een a, o, u of h als in het Engelse "good" en "gut": Lago di Garda = [lago die garda]; de harde Noord-Nederlandse g en de zachte Zuid-Nederlandse variant zijn in het Italiaans absoluut onbekend; bij de groepen ghe en ghi geeft de h alleen aan dat de klank hard is: spaghetti = [spagettie].
gl klinkt voor een a, e, o of u als de Engelse gl in "Glenn": inglese = [ingleze].
gli benadert het Nederlandse "miljoen": Camogli = [kamoljie]; als de groep gli door een andere klinker wordt gevolgd, dan wordt de i niet uitgesproken: Cagliari = [kaljarie].
gn klinkt als in "cognac": Bologna = [bolonja].
h wordt niet uitgesproken: ho = [o] (ik heb); zie hiervoor ook de uitspraak van c en g.
qu klinkt als in "koe": Pasqua = [paskoea] (Pasen); in enkele woorden wordt de verdubbeling van de q als cq geschreven: acqua = [akkoea] (water).
r wordt rollend uitgesproken: Roma = [roma].
sc klinkt voor een e of i als in "sjaal": sciroppo = [sjieroppo] (siroop); als de groep sci door een andere klinker wordt gevolgd, dan wordt de i niet uitgesproken, de i geeft dan alleen aan dat de klank zacht is: Brescia = [bresja].
klinkt voor een a, o, u of h als in "skelter": Pescara = [peskara]; bij de groepen sche en schi geeft de h alleen aan dat de klank hard is: Peschiera = [peskieera].
s kan klinken als in "sop": savona = [sawona],
of als in "zeep": Pisa = [pieza].
v benadert de Nederlandse w: Verona = [werona].
z als in "tsaar": Firenze = [fierentse];
[ds] de z kan ook als [ds] klinken, maar het zou te ver voeren beide uitspraken aan te geven, aangezien ze erg streekgebonden zijn.

De j, k, w, x en y komen alleen in vreemde woorden en namen voor; de k bijvoorbeeld in de afkorting kg. (chilogrammo).

Het is belangrijk dubbele medeklinkers met meer nadruk uit te spreken. Soms kan de uitspraak de betekenis van een woord bepalen: papa = [papa] (paus), pappa = [pappa] (pap).

Klinkers

a klinkt altijd als in "laten": Palermo = [palermo].
e soms gesloten als in "veter": Verona = [werona]; soms open als in "bed": Siena = [sieena]; de open of gesloten uitspraak van de e is erg streekgebonden.
i klinkt altijd als in "fiets", nooit als in "kip": Milano = [mielano].
o soms gesloten als in "molen": Toscana = [toskana]; soms open als in "mok": Aosta = [aosta]; de open of gesloten uitspraak van de o is erg streekgebonden.
u klinkt altijd als in "koe": Umbria = [oembriea].

Bij groepen van 2 of 3 klinkers, wordt elke klinker afzonderlijk duidelijk uitgesproken: Europa = [eoeropa].

Klemtoon

De klemtoon kan op elke lettergreep vallen, vaak is het de voorlaatste. Op deze webpagina wordt de klinker waarop de klemtoon valt geaccentueerd. Als de klemtoon op de laatste letter van het woord valt wordt deze met een accent aangegeven: università = [oeniversita], Forlì = [forlie], perciò = [pertsjo] (daarom), Corfú = [korfoe]. Alleen op de e zijn twee accenten mogelijk: caffè = [kaffè] (koffie), perché = [perké] (waarom / omdat), die respectievelijk de open en gesloten uitspraak aangeven. In de praktijk is de uitspraak è/é erg streekgebonden.

Nog enkele aanwijzingen

Woorden die met een apostrof verbonden zijn, worden als één woord uitgesproken: dov'è = [dovè] (waar is het).
Op kleine woorden (de ontkenning non, lidwoorden, een aantal voorzetsels en persoonlijke voornaamwoorden, enz.) valt geen klemtoon en ze worden in de uitspraak verbonden aan het volgende woord: per favore = [perfavore].
Bij vragende zinnen is het van belang dat de intonatie stijgt aan het einde van de zin, om deze van een bewering te onderscheiden:
Carla abita a Milano? = [karla abieta a mielano?] (Woont Carla in Milaan?) de intonatie stijgt bij [a mielano].
Carla abita a Milano = [karla abieta a mielano] (Carla woont in Milaan) de intonatie stijgt niet.N.B.:

De 2e kolom in de tabel hierboven geeft in fonetische notatie de te bespreken klank. Door op deze kolom te klikken worden enkele voorbeelden hoorbaar gemaakt. Voor het afspelen van de uitspraakvoorbeelden wordt de standaard audio besturing binnen uw internet "browser" gebruikt. Als deze niet aanwezig is, dan kunt u via de knop linksonder op het scherm de standaard Media Player activeren.
Wij weten niet hoe de audio besturing er op uw scherm uit zal zien, het is afhankelijk van de instellingen van uw internet "browser".